WanYunbo

四月的风

√  发布于 
√  标签有 WanYunbo热爱生活2019

// WanYunbo 拍摄日期// 2019-04-05/06/07
pics-1904-101.jpg
pics-1904-102.jpg
pics-1904-103.jpg
▲ 第一部分 雅拉雪山

pics-1904-110.jpg
pics-1904-111.jpg
pics-1904-112.jpg
▲ 第二部分 新都桥

pics-1904-104.jpg
pics-1904-105.jpg
pics-1904-106.jpg
pics-1904-107.jpg
pics-1904-108.jpg
pics-1904-109.jpg
▲ 第三部分 折多山

pics-1904-113.jpg
pics-1904-114.jpg
pics-1904-115.jpg
pics-1904-116.jpg
▲ 第四部分 道孚惠远寺

pics-1904-123.jpg
pics-1904-124.jpg
pics-1904-125.jpg
pics-1904-126.jpg
pics-1904-127.jpg
pics-1904-128.jpg
pics-1904-129.jpg
pics-1904-130.jpg
pics-1904-131.jpg
▲ 第五部分 夹金山

pics-1904-117.jpg
*1
pics-1904-118.jpg
pics-1904-119.jpg
pics-1904-120.jpg
pics-1904-121.jpg
*2
pics-1904-122.jpg
▲ 第六部分 *1小金沃日土司官寨、*2泸定兴康特大桥及宝兴硗碛湖等

备注:地点/ 川西[夹金山、折多山、康定、泸定、丹巴、小金、道孚、宝兴、新都桥、塔公草原等地]
▽  下一篇 : 五月风景(一)
△  上一篇 : 白花亦复胜红花——李花


添加新评论


【提醒】 留言实行审核通过机制,审核后方予显示,请勿重复提交。

captcha


TOP